Algemene voorwaarden

1. Algemene gegevens

Naam praktijk: Studio Plasia
Eigenaar: Manon van den Berge
Adres praktijk: Oosteinderweg 247a 1432 AT Aalsmeer
Kamer van Koophandel nummer: 72942622
Activiteiten:

Studio Plasia richt zich op

  • Het geven van (therapeutische) yogalessen.
  • Het geven van het Total Health Program, het Meditation Program en het Total Well-being Coaching Program.
  • Het geven van lezingen en workshops.

2. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatsverplichting.

3. Aanmelden

U kunt uw kind of uzelf aanmelden door:
het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail, het sturen van een mail of het invullen van een contactformulier op deze website.

4. Werkwijze

Kinder- en tienercoaching
Na aanmelding vindt er een intake plaats. Deze intake is, indien mogelijk, met beide ouders en het kind. Tijdens de intake wordt in overleg de hulpvraag met bijhorend coachdoel geformuleerd door kind en ouders. Tijdens de intake wordt duidelijk wie de probleemeigenaar is. Vervolgens gaan we aan de slag met de coachingssessies. Na ongeveer 3 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats en werken we toe naar de afronding van het traject. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. Mocht dan blijken dat er meerdere sessies nodig zijn dan gebeurt dit altijd in overleg met het kind en de ouders. In principe is de coaching kortdurend, gericht op het hier en nu en op de toekomst.

Coaching voor volwassenen
Na aanmelding vindt er een intake plaats. Tijdens de intake wordt in overleg de hulpvraag met bijhorend coachdoel geformuleerd door coachee. Vervolgens gaan we aan de slag met de coachingssessies. Na ongeveer 3 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats en werken we toe naar de afronding van het traject. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. Mocht dan blijken dat er meerdere sessies nodig zijn dan gebeurt dit altijd in overleg. In principe is de coaching kortdurend, gericht op het hier en nu en op de toekomst.

5. Toestemming

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De hulp-vragende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. De verantwoordelijkheid ligt bij beide ouders.

6. Abonnementen, Proefles, Cadeaukaarten

6.1 Yoga Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement. Nieuwe Yoga Studenten kunnen een proefles volgen. Studio Plasia verkoopt ook cadeaukaarten. Soms heeft Studio Plasia acties met een beperkte geldigheidsduur.

6.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Studio Plasia af te nemen. Studio Plasia is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Student geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Studio Plasia worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Student heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Studio Plasia niet en de Student kan hier geen rechten aan ontlenen. Studio Plasia heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Studio Plasia het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.

6.3 Studio Plasia geeft de volgende reguliere abonnementen uit, ter keuze van de Student:

Prijzen yoga abonnement
Voor een vast bedrag per maand of jaar kun je onbeperkt lessen volgen. Het abonnement is gebaseerd op 1x per week les. Als je 1x per week een les volgt kost een les €17,50 bij een jaarabonnement en €18,25 bij een maandabonnement. Elke les die je extra volgt (naast je wekelijkse les) is dan gratis. Ook de maandelijkse groepsmeditatie. Vandaar onbeperkt.


Hoe werkt het?
Het maandabonnement:
• Het abonnement loopt van september t/m juni. In de zomermaanden juli en augustus is er vaak een zomerrooster.
• De kosten voor het yoga abonnement zijn € 79,00 per maand. Je kunt hiervoor onbeperkt de wekelijkse lessen en de groepsmeditatie bijwonen. Als je het abonnement ook in de zomer door laat lopen kun je ook de lessen van het zomerrooster volgen. Je ontvang maandelijks een factuur per mail die je veilig online kunt betalen.
• Het abonnement is persoonlijk, niet overdraagbaar en tussentijds opzegbaar, met een minimale opzegtermijn van een maand (per de eerste van de maand). Je kunt binnen 6 maanden niet opnieuw een abonnement afsluiten.
• Plan je lessen zorgvuldig, bij te vaak niet nakomen van je reserveringen kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
• Mochten er door overheidsmaatregelen, om welke reden dan ook, geen lessen mogen/kunnen plaatsvinden in de studio, dan worden de lessen online gegeven. Je kunt het abonnement niet tijdelijk stopzetten. Opzeggen kan wel, maar je kunt niet binnen 6 maanden weer opnieuw een maandabonnement afsluiten. Studio Plasia zal uiteraard alles doen wat binnen haar macht ligt om de lessen fysiek door te laten gaan.


Het jaarabonnement:
• Het jaarabonnement loopt van juli tot juli en is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen tussentijds opzegbaar.
• De kosten voor het jaarabonnement zijn € 700,00 per jaar. Je kunt hiervoor alle wekelijkse yogalessen volgen, én de groepsmeditatie bijwonen. Je ontvang in augustus een factuur per mail die je veilig online kunt betalen.
• Het abonnement is persoonlijk, niet overdraagbaar en heeft een opzegtermijn van een maand (voor 1 juni).
• Plan je lessen zorgvuldig, bij te vaak niet nakomen van je reserveringen kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
• Mochten er door overheidsmaatregelen, om welke reden dan ook, geen lessen mogen/kunnen plaatsvinden in de studio, dan worden de lessen online gegeven. Je kunt het abonnement niet tijdelijk stopzetten.


Proefles
Dit is een proefles voor een van de vormen van yoga die wordt aangeboden.
Een proefles kost €16,00.
Let op: Je kunt je proefles afzeggen of verplaatsen, dit dien je echter minimaal 24 uur van tevoren te doen.
De les die op maandag is gepland, dient uiterlijk de vrijdagochtend ervoor geannuleerd te zijn.
Een les kun je afzeggen op de volgende manieren:
• Telefonisch/Whatsapp via 06-41968198
• Mail manon@plasia.nl
• Contactformulier op de website


Tot slot
• Graag vooraf aan de cursus of les aan de docent laten weten of er sprake is van (langdurige) fysieke klachten die van invloed kunnen zijn op het beoefenen van yoga. Denk hierbij aan rug/nek/knie klachten, verhoogde/verlaagde bloeddruk of zwangerschap.
• De cursist neemt op eigen verantwoordelijkheid deel aan de lessen.
• Kom op tijd.
• Vanuit hygiënisch oogpunt werken we met eigen yoga matjes en yoga props. Tijdens je proefles kun je een matje en props lenen van de studio. Daarna schaf je zelf een matje en props aan. Er zijn goede, kwalitatief hoogwaardige matten van het merk Yogi & Yogini te koop in de studio. Ook zijn de verschillende props te koop in de studio. Ik adviseer je graag welke mat en props voor jou het meest geschikt zijn.

6.4 Het aangekochte Abonnement, Workshop of Proefles is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar.

6.5 Betalingsverplichting

1. Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Studio Plasia gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

2. Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Studio Plasia gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

6.6 Wegblijftarief

Niet-nagekomen les of een les minder dan 24 uur van te voren afgezegd.

Je kunt je les afzeggen of verplaatsen, dit dien je echter minimaal 24 uur van tevoren te doen.

De les die op maandag is gepland, dient uiterlijk de vrijdagochtend ervoor geannuleerd te zijn.

Een les kun je afzeggen op de volgende manieren:

Telefonisch via 06-41968198

Per mail: manon@plasia.nl

• Plan je lessen zorgvuldig, bij te vaak niet nakomen van je reserveringen kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar dat er sprake is van een overmacht situatie waardoor je niet verschenen bent. Neem daarom altijd z.s.m. contact met mij op met vermelding van deze reden. Zie hiervoor ook punt 11. Overmacht van de Algemene Voorwaarden.

7. Betaling

7.1 Coaching De factuur wordt direct na de sessie verzonden. Wanneer de betaling niet binnen de afgesproken termijn betaald is dan volgt een herinnering. De herinneringskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opnieuw niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan zal de factuur uit handen worden gegevens aan derden. Ook de bijkomende kosten van het uit handen geven aan derden komen op rekening van de opdrachtgever. Tarieven coachingstraject: Intake €50,00 Sessie €50,00-€75,00 Een coachingstraject bestaat meestal uit meerdere sessies zoals vermeld onder punt 4. Werkwijze van de algemene voorwaarden.

7.2 Yoga Betaling voor de yogalessen geschiedt middels een factuur. Wanneer de betaling niet binnen de afgesproken termijn betaald is dan volgt een herinnering. De herinneringskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opnieuw niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan zal de factuur uit handen worden gegevens aan derden. Ook de bijkomende kosten van het uit handen geven aan derden komen op rekening van de opdrachtgever. De actuele prijzen voor de yogalessen zijn HIER te vinden.

7.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website. Studio Plasia behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Studio Plasia, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

8. Lesrooster

8.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Studio Plasia behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Studio Plasia, vermelding op de Website en/of per e-mail.

8.2 Studio Plasia behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.

8.3 Studio Plasia is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats.

9. Beëindiging en Opschorting Abonnement

9.1 De Student kan een geldend maandabonnement altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Het jaarabonnement heeft een opzegtermijn van een maand (voor 1 juni). Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats. 

9.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het maandabonnement en het jaarabonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Studio Plasia en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: manon@plasia.nl.

9.3 Indien een Student, na beëindiging van een Abonnement, na 6 maanden opnieuw een Abonnement wil aangaan, zal een herinschrijvingstarief van €25,00 in rekening worden gebracht.

10. Verhindering

Coaching Een afspraak annuleren kan tot 24 uur van te voren. Indien hierna een afspraak wordt geannuleerd of niet wordt nagekomen dan worden de volledige kosten van een intake/sessie in rekening gebracht.

Yoga Zie punt 6.6 Wegblijftarief van de Algemene Voorwaarden

11. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio Plasia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Plasia niet in staat is de verplichtingen na te komen. Studio Plasia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12. Privacy

De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en / of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijv. familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie omtrent de privacy wordt verwezen naar de privacyverklaring op deze website.

13. Doorverwijzing

Coaching Mocht blijken dat de hulpvraag buiten de expertise ligt van Studio Plasia dan zal er worden doorverwezen naar een hulpverlener die zich heeft gespecialiseerd op het betreffende vlak.

14. Ongevallen en aansprakelijkheid

Studio Plasia is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Plasia.

15. Nederlands recht

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

%d bloggers liken dit: