fbpx

Algemene voorwaarden

1. Algemene gegevens

Naam praktijk: Studio Plasia
Eigenaar: Manon van den Berge
Adres praktijk: Ringslang 11 Uithoorn & Zijdstraat 72A Aalsmeer
Kamer van Koophandel nummer: 72942622
Activiteiten: Studio Plasia richt zich op het coachen en begeleiden van kinderen vanaf 4 jaar, tieners en volwassenen. Opvoed en adviesgesprekken met ouders. Het geven van (therapeutische) yogalessen aan kinderen vanaf 4 jaar, tieners en volwassenen. Het geven van lezingen en workshops.

2. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatsverplichting.

3. Aanmelden

U kunt uw kind of uzelf aanmelden door:
het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail, het sturen van een mail of het invullen van een contactformulier op deze website.

4. Werkwijze

Kinder- en tienercoaching
Na aanmelding vindt er een intake plaats. Deze intake is, indien mogelijk, met beide ouders en het kind. Tijdens de intake wordt in overleg de hulpvraag met bijhorend coachdoel geformuleerd door kind en ouders. Tijdens de intake wordt duidelijk wie de probleemeigenaar is. Vervolgens gaan we aan de slag met de coachingssessies. Na ongeveer 3 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats en werken we toe naar de afronding van het traject. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. Mocht dan blijken dat er meerdere sessies nodig zijn dan gebeurt dit altijd in overleg met het kind en de ouders. In principe is de coaching kortdurend, gericht op het hier en nu en op de toekomst.

Coaching voor volwassenen
Na aanmelding vindt er een intake plaats. Tijdens de intake wordt in overleg de hulpvraag met bijhorend coachdoel geformuleerd door coachee. Vervolgens gaan we aan de slag met de coachingssessies. Na ongeveer 3 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats en werken we toe naar de afronding van het traject. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. Mocht dan blijken dat er meerdere sessies nodig zijn dan gebeurt dit altijd in overleg. In principe is de coaching kortdurend, gericht op het hier en nu en op de toekomst.

5. Toestemming

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De hulp-vragende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. De verantwoordelijkheid ligt bij beide ouders.

6. Betaling

Coaching

De factuur wordt direct na de sessie verzonden. Wanneer de betaling niet binnen de afgesproken termijn betaald is dan volgt een herinnering. De herinneringskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opnieuw niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan zal de factuur uit handen worden gegevens aan derden. Ook de bijkomende kosten van het uit handen geven aan derden komen op rekening van de opdrachtgever.

Tarieven coachingstraject:
Intake €50,00
Sessie €50,00-€75,00
Een coachingstraject bestaat meestal uit meerdere sessies zoals vermeld onder punt 4. Werkwijze van de algemene voorwaarden.

7. Verhindering

Een afspraak annuleren kan tot 24 uur van te voren. Indien hierna een afspraak wordt geannuleerd of niet wordt nagekomen dan worden de volledige kosten van een intake/sessie in rekening gebracht.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio Plasia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Plasia niet in staat is de verplichtingen na te komen. Studio Plasia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Privacy

De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en / of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijv. familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor meer informatie omtrent de privacy wordt verwezen naar de privacyverklaring op deze website.

10. Doorverwijzing

Mocht blijken dat de hulpvraag buiten de expertise ligt van Studio Plasia dan zal er worden doorverwezen naar een hulpverlener die zich heeft gespecialiseerd op het betreffende vlak.

11. Ongevallen en aansprakelijkheid

Studio Plasia is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Plasia.

12. Nederlands recht

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

WhatsApp chat
Bel nu
%d bloggers liken dit:
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram